RODO

INFORMACJE i DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Hoa Dessoulavy-Śliwińska, adwokat, prowadząca
  działalność pod firmą Hoa Dessoulavy-Śliwińska. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą
  elektroniczną na adres poczty mailowej: info@news-law.com.
 2. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także – w wyraźnie wskazanych
  wypadkach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.
 3. Powierzane dane osobowe przetwarzne będą w celach marketingu bezpośredniego i personalnego
  [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia], realizacja zobowiązań umownych umownych [art. 6 ust. 1 lit. b
  Rozporządzenia], lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. W stosunku do danych
  przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, adminitrator wskaże uzasadnione
  interesy będące podstwą przetwarzania danych.
 4. Zbierane dane osobowe mogą służyć do dzialań o charakterze marketingu bezpośredniego lub
  personalnego, jak:
  a) informowanie o zmianach w orzecznictwie, zmianach w porządku prawnym, wydarzeniach
  naukowych, kulturalnych, sportowych, towarzyskich związanych z prowadzoną działalnością;
  b) informowanie o szkoleniach, webinarach, publikacjach naukowych i dydaktycznych, wykładach,
  dyskusjach lub prelekcjach
  Przekazane informacje będą służyły utrzymaniu kontaktu oraz sporadycznym informowaniu o
  interesujących i istotnych wydarzeniach.
 5. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f
  Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań
  umownych, a w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do
  cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 6. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest
  niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa
  księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni
  pracownicy i współpracownicy Administratora.
 7. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane osobowe dotyczą
  może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez systemy poczty elektronicznej, portale
  społecznościowe, komunikatory, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do
  wykonywania połączeń głosowych lub video za pomocą internetu, etc., a Administrator nie ma wiedzy
  co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji
  Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa
  trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej.
  Administrator informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest
  niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez zawarcie umowy z
  Administratorem bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a
  Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą
  upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem.
 8. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia osoba, której
  dane dotyczą, ma prawo:

a) wglądu do swoich danych osobowych oraz sprostowania tych danych, przy czym prawo to może
być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: info@news-law.com
b) w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia i ich
przetwarzanie jest konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą
zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie, o ile dane
zostały podane, prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być
wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej: info@news-law.com
c) przeniesienia danych, przy czym prawo to może być wykonane poprzez zgłoszenie
Administratorowi na adres poczty mailowej: info@news-law.com
d) dane zbierane w formularzu karty Klienta są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne
do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego oraz spełnienia obowiązków podatkowych
ciążących zarówno na Administratorowi jak i osobie, której dane dotyczą.

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia osoba, której
  dane dotyczą, ma prawo żądania wzglądu, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych,
  przy czym prawo to może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty
  mailowej: info@news-law.com
 2. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia cofnięcie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych
  danych przed jej cofnięciem.
 3. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu
  oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na
  adres poczty mailowej: info@news-law.com
 4. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.