Zamówienia publiczne 

Kompetencje i doświadczenie naszej praktyki prawa zamówień publicznych powodują, że angażujemy się  nie tylko do bieżącego wsparcia odnośnie ubiegania się naszych klientów o zamówienia publiczne, ale także do projektów precedensowych. Pracujemy zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających, przygotowując kompleksowo postępowania przetargowe.

Nasz wyspecjalizowany zespół zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w procesie zamówień, w tym w szczególności przy opracowaniu i opiniowaniu dokumentacji przetargowej (SIWZ, regulaminy wewnętrzne, umowy konsorcjum), badaniu i oceny ofert, przeprowadzeniu dialogu technicznego i negocjacji, weryfikacji wniosków i ofert konkurencyjnych wykonawców, formułowaniu pytań do SIWZ, a także przygotowaniu pod względem formalnoprawnym wniosków i ofert.  Z licznymi sukcesami zajmujemy się zastępstwem w postępowaniach odwoławczych przed KIO oraz przed sądem okręgowym — sądem zamówień publicznych.